Informácia o spracúvaní osobných údajov – návštevníci webstránky

Spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb sa riadi Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) („nariadenie“).

Účelom tohto dokumentu je vysvetliť ako sú spracúvané osobné údaje dotknutých osôb a aké sú ich práva podľa nariadenia.

Prevádzkovateľ a jeho zodpovedná osoba

Spoločnosť Viladomy Jurská s.r.o., so sídlom Kopčianska 3699/82F, Bratislava 851 01, IČO: 53 657 195, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 151380/B, e-mail: info@jurska.sk („spoločnosť“) je osobou, ktorá sama alebo spoločne s inými určuje účely a prostriedky spracúvania osobných údajov dotknutých osôb. Zodpovedná osoba sa neaplikuje.

Získavanie osobných údajov

Tieto pravidlá sa aplikujú na spracúvanie osobných údajov, ktoré od Vás získavame priamo prostredníctvom vyplnenia kontaktného formulára, žiadosti o zasielanie newsletterov, osobných údajov, ktoré nám poskytnete prostredníctvom telefonickej alebo e-mailovej komunikácie na základe kontaktných údajov sprístupnených na tejto webovej stránke.

Spoločnosť spracúva osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, a kontaktné údaje v rozsahu e-mailová adresa a telefónne číslo.

Spoločnosť získava a spracúva osobné údaje len v rozsahu, ktorý je primeraný účelu ich spracúvania. Osobitný dôraz pritom spoločnosť kladie na bezpečnosť a ochranu osobných údajov a práva dotknutých osôb. Spoločnosť je oprávnená uchovávať osobné údaje po dobu kým trvá účel oprávneného záujmu tieto osobné údaje spracúvať a po dobu trvania Vášho súhlasu na spracovanie osobných údajov.

Právny základ a účel spracúvania

Spoločnosť spracúva osobné údaje na účely:

 • aktívnej komunikácie s jednotlivcami, ktorí prejavili záujem o byty v projekte Viladomy Jurská
 • efektívnej marketingovej podpory a propagácii bytov v projekte Viladomy Jurská
 • správy, ochrany a zabezpečenia poskytovania IT služieb a udržanie bezpečnosti web stránky

Príjemcovia osobných údajov

Spoločnosť môže poveriť spracúvaním osobných údajov tretie osoby, tzv. sprostredkovateľov. Sprostredkovateľmi spoločnosti sú napríklad osoby, ktoré pre spoločnosť zabezpečujú výkon niektorých marketingových aktivít, externí predajcovia, externí dodávatelia a odberatelia služieb, poradenské spoločnosti alebo bezpečnostné služby.

Sprostredkovatelia spracúvajú osobné údaje pre spoločnosť výlučne na základe zmluvy o spracúvaní osobných údajov, ktorá musí spĺňať požiadavky stanovené nariadením a spoločnosť v takýchto prípadoch striktne dbá na ochranu osobných údajov, ktoré poskytne sprostredkovateľom.

Spoločnosť môže v niektorých prípadoch poskytovať osobné údaje dotknutých osôb sprostredkovateľom nachádzajúcim sa mimo členských štátov Európskej únie a štátov, ktoré nie sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore („tretie krajiny“), ktoré v súčasnosti nezaručujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov. Ak spoločnosť poskytuje osobné údaje dotknutej osoby sprostredkovateľom v tretích krajinách, uvedie, či existuje alebo neexistuje rozhodnutie Európskej komisie o primeranosti alebo uvedie odkaz na primerané alebo vhodné záruky a prostriedky na získanie ich kópie, alebo miesto ich zverejnenia.

Tretie osoby sú zaviazané spracúvať Vaše osobné údaje výlučne na účely, ako sú uvedené v týchto pravidlách. Vaše dáta nie sú sprístupnené tretím osobám na účely ich nezávislého využitia alebo spracúvania nad rámec účelov podľa týchto pravidiel.

Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo:

 • vyžadovať od spoločnosti:
  • potvrdenie, či sú alebo nie sú jej osobné údaje spracúvané; ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, môže dotknutá osoba vyžadovať poskytnutie akýchkoľvek dostupných informácií, pokiaľ ide o ich zdroj („právo na prístup k osobným údajom“);
  • ak sú jej osobné údaje spracúvané, získať prístup k osobným údajom a ďalšie informácie a obdržať kópiu osobných údajov, ktoré spoločnosť spracúva („právo byť informovaný o spracúvaní“); spoločnosť je oprávnená účtovať dotknutej osobe primeraný administratívny poplatok v súvislosti so žiadosťou o kópiu osobných údajov;
  • opravu nesprávnych/neúplných osobných údajov, ktoré spoločnosť spracúva („právo na opravu“);
  • výmaz osobných údajov, ak je splnený niektorý z dôvodov uvedených v nariadení; najmä ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré ich spoločnosť získala alebo spracúvala, ak dotknutá osoba odvolá súhlas a spoločnosť nemá iný právny základ na spracúvanie, ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu, alebo ak spoločnosť spracúvala osobné údaje nezákonne; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže dotknutá osoba požiadať o ich vrátenie („právo na vymazanie“);
  • obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak je splnený niektorý z dôvodov uvedených v nariadení; napríklad, ak dotknutá osoba oznámi, že spoločnosť o nej spracúva nesprávne osobné údaje, môže požiadať, aby sa tieto osobné údaje nespracúvali až do ich opravy („právo na obmedzenie“);
 • namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú a je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje spoločnosť alebo tretia osoba, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, vrátanie namietania z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú a sú nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme; namietať voči spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu bez jej súhlasu („právo namietať“);
 • namietať, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie spoločnosti, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú, ak nariadenie neustanovujú inak („automatizované rozhodovanie“);
 • kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov udelený spoločnosti s účinkami od momentu odvolania súhlasu („právo odvolať súhlas“);
 • pri podozrení, že sa jej osobné údaje neoprávnene spracúvajú, podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, telefónne číslo: + 421 2 3231 3220, www.dataprotection.gov.sk.

Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva v zmysle nariadenia môže uplatniť zákonný zástupca. Práva dotknutej osoby v zmysle nariadenia, ktorá nežije, môže uplatniť blízka osoba.

Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva nasledovnými spôsobmi:

 • osobne v sídle spoločnosti;
 • poštovou zásielkou zaslanou na adresu sídla spoločnosti;
 • e-mailom na adresu spoločnosti info@jurska.sk.

S ohľadom na možné riziká zneužitia a zabezpečenie ochrany osobných údajov dotknutých osôb spoločnosť stanovuje komunikačné prostriedky, ktorými možno prijať a reagovať na požiadavku dotknutej osoby vo vzťahu k osobným údajom, ktoré spoločnosť spracúva. Spoločnosť zohľadňuje aj technické aspekty niektorých práv dotknutej osoby a prispôsobuje komunikačné prostriedky na zabezpečenie týchto práv dotknutej osoby. Spoločnosť je oprávnená v prípade pochybnosti o totožnosti dotknutej osoby požiadať o dodatočné overenie jej totožnosti.

Cookies Súbory cookies môžete kontrolovať a/alebo zmazať podľa uváženia. Vymazať môžete všetky súbory cookies uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať. Podrobnosti si môžete pozrieť na stránke www.allaboutcookies.org

Druhy cookies, v prípade ak vieme na základe cookies identifikovať konkrétnu dotknutú osobu návštevníka našej webovej stránky, bude sa jednať o spracúvanie osobných údajov a to najmä:

 • základné cookies umožňujú používanie základných funkcií ako napríklad prihlásenie registrovaného používateľa alebo pred-vypĺňanie formulárov;
 • konverzné cookies umožňujú nám analyzovať výkonnosť jednotlivých kanálov návštevnosti;
 • sledovacie cookies v kombinácii s konverznými nám pomáhajú analyzovať výkon, objem a kvalitatívne parametre.

Zaujal vás tento projekt?

Pre bližšie informácie nám zanechajte Vaše kontaktné údaje
a náš predajca sa s Vami spojí v najkratšom možnom čase.

Spracovanie osobných údajov

Zaujal Vás tento projekt?

Pre bližšie informácie nám zanechajte Vaše kontaktné údaje
a náš predajca sa s Vami spojí v najkratšom možnom čase.

Spracovanie osobných údajov